Výstavba inžinierskych sietí

Projekčná činnosť:

Zahŕňa projekčnú činnosť pre potreby územného konania, stavebného konania a realizácie. V rámci projekčnej činnosti Vám zabezpečíme v prípade Vašej potreby aj potrebnú inžiniersku činnosť k stavbe.

Výstavba plynovodov:

Výstavbu plynovodov realizujeme vrátane potrebnej inžinierskej činnosti voči prevádzkovateľovi siete SPP distribúcia a.s.. Pri navrhovaní riešenia vždy hľadáme optimálne technické podmienky, tak aby boli naplnené požiadavky investora.

Pri realizácii plynovodov sa neobmedzujeme na žiadny konkrétny región, realizujeme s pôsobnosťou v celej SR.

Rozsah realizácie je vždy individuálny, či už sa jedná o projekty s obmedzeným rozpočtom alebo o projekty kde je potrebné zohľadňovať pri prácach aj iné kritériá.

Výstavba vodovodov a kanalizácií:

Výstavbu vodovodu a kanalizácia realizujeme vrátane potrebnej inžinierskej činnosti voči prevádzkovateľovi siete. Pri navrhovaní riešenia vždy hľadáme optimálne technické podmienky, tak aby boli naplnené požiadavky investora.

– Vovody z materiálov PE a TVL
– stoky, tlakové a gravitačné kanalizácie a objekty na nich
– dažďové kanalizácie
– drenáže a vsakovacie objekty

Prípojky k rodinným domom plyn, voda, kanalizácia, elektrina

Spracovanie cenovej ponuky je vždy bezplatné.

– zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie vrátane potrebnej inžinierskej činnosti voči SPP distribúcia a.s. alebo vodárenskej spoločnosti
– zabezpečenie ohlásenia drobnej stavby alebo stavebného povolenia k stavbe
– zabezpečenie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie (rozkopávkové povolenie) v prípade potreby
– zemné a výkopové práce (výkop, pretlak pod cestu, spätná povrchová úprava)
– montážne práce pripojovacieho plynovodu
– realizáciu odberného plynového zariadenia
– osadenie (domovej) regulačnej zostavy (skrinka s plynomerom)

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte telefonicky alebo emailom. Kontaktné údaje nájdete v sekcii Kontakt.