Referenčné stavby

Referencie

Podielali sme sa na výstavbe inžinierskych sietí k rekonštrukcii kaštieľa v Bernolákove.
  • výkopové práce kanalizácia splašková gravitačná s prečerpávacou stanicou
  • výkopové práce kanalizácia tuková s lapačom tukov
  • výkopové práce kanalizácia dažďová a vsakovacie objekty
  • výkopové práce vodovod D110 o dĺžke cca 320m
  • NTL rozvod plynu OC, DN80, DN150
Kaštieľ Bernolákovo